Et trobes aquí: Inici >> Acció Sindical >> Mobilitzacions a Barcelona per l’incompliment del Conveni en Ale-Hop

Mobilitzacions a Barcelona per l’incompliment del Conveni en Ale-Hop

• L’empresa incompleix sistemàticament el Conveni Col·lectiu sectorial de Catalunya.
• La secció sindical de CNT denuncia i obliga a Ale-Hop a la voluntarietat de treballar en diumenges i festius.
• L’empresa acomiada de manera disciplinària a dos treballadors afiliats a CNT i procedeix a desplaçar a la resta de la secció sindical de centre de treball, eliminant-los un plus de millora voluntària que percebien.
• El sindicat es mobilitza enfront de la repressió sindical que estan sofrint els treballadors i anuncia noves mobilitzacions per al mes de juliol.
• La CNT crida a participar en les protestes i denúncia la passivitat del comitè d’empresa.

En aquest tercer dia de mobilitzacions la CNT valora la participació en les concentracions enfront dels centres de treball de “molt positiva” en mantenir-se una participació de treballadors que “va augmentant cada jornada” en els centres de treball que Ale-Hop, cadena de venda de productes de regal té a la província de Barcelona.

Després de trencar definitivament les negociacions sobre les reivindicacions per incompliment del conveni col·lectiu sectorial de Catalunya, la direcció de l’empresa ha procedit a acomiadar de manera disciplinària a dos afiliats a la central anarco-sindical, així com a eliminar de la nòmina de maig el plus de millora voluntària que tots els treballadors perceben des del primer dia que entren a treballar.

Per si això no fos poc, la mercantil ha procedit a desplaçar dels seus centres de treball habitual a altres centres que romanien tancats i l’empresa va informar representants de CNT que pretén tancar, a tots els treballadors que han participat en les negociacions i han denunciat incompliments del conveni.

La secció sindical va aprofitar la mobilització de la jornada d’ahir per a denunciar públicament les pràctiques antisindicals que els treballadors organitzats estan sofrint, assenyalant que l’empresa anul·la la modificació substancial de condicions de treball a tots els treballadors afiliats que abandonin a la CNT i accedeixin voluntàriament a treballar tots els diumenges sense cobrar el plus que els correspon per això.

Ana Cabrera, delegada sindical de CNT va recordar ahir que el sindicat ha interposat una demanda de conflicte col·lectiu davant els jutjats de Barcelona per incompliment del gaudi de vacances, a disposar d’un calendari laboral que reguli els horaris i no es produeixin excessos de jornada impagats i perquè no s’obligui a treballar els diumenges i festius com si fos jornada habitual.. Així mateix, assenyala que la negociació col·lectiva la va trencar Laura Cariñana, representant de recursos humans de Ale-Hop, en veure’s forçada per la inspecció de treball i seguretat social de Barcelona a no obligar a treballar forçosament i sense cobrar als afiliats de CNT.

Treballadors de Ale-Hop explicaven ahir en la concentració de la tarda enfront d’una de les botigues que hi ha en les Rambles de la ciutat comtal, “únicament es tanquen les botigues tres dies a l’any (1 i 6 de gener i 25 de desembre), incomplint la normativa d’obertura d’establiments comercials de l’Ajuntament de Barcelona i obligant els treballadors a treballar més hores que les que marca el conveni”.

Durant la concentració de la tarda d’ahir en les Rambles es va informar veïns, turistes i clients dels abusos laborals que s’estan produint, solidaritzant-se la gran majoria d’ells amb els treballadors i no entrant a comprar voluntàriament productes de la marca.

Treballadors de la secció sindical fan una crida a la plantilla a mobilitzar-se i perdre la por que hi ha instaurat durant anys, així com a exigir que es compleixin els seus drets laborals. Van denunciar la passivitat i complicitat del comitè d’empresa d’UGT davant les il·legalitats en matèria laboral que s’han produït des de sempre, destacant que han impugnat les últimes eleccions sindicals per les irregularitats que s’han produït en l’elecció de càrrecs i van afirmar que les mobilitzacions aniran augmentat de cara a l’estiu, sense descartar una convocatòria de vaga que pugui donar solució al conflicte sindical.

Sector Hostaleria i Comerç

CNT Barcelona

[CASTELLANO] Movilizaciones en Barcelona por el incumplimiento del Convenio en Ale-Hop

• La empresa incumple sistemáticamente el Convenio Colectivo sectorial de Cataluña.
• La sección sindical de CNT denuncia y obliga a Ale-Hop a la voluntariedad de trabajar en domingos y festivos.
• La empresa despide de forma disciplinaria a dos trabajadores afiliados a CNT y procede a desplazar al resto de la sección sindical de centro de trabajo, eliminándoles un plus de mejora voluntaria que percibían.
• El sindicato se moviliza frente a la represión sindical que están sufriendo los trabajadores y anuncia nuevas movilizaciones para el mes de julio.
• La CNT llama a participar en las protestas y denuncia la pasividad del comité de empresa.

En este tercer día de movilizaciones la CNT valora la participación en las concentraciones frente a los centros de trabajo de  “muy positiva” al mantenerse una participación de trabajadores que “va aumentando cada jornada” en los centros de trabajo que Ale-Hop, cadena de venta de productos de regalo tiene en la provincia de Barcelona.

Tras romper definitivamente las negociaciones sobre las reivindicaciones por incumplimiento del convenio colectivo sectorial de Cataluña, la dirección de la empresa ha procedido a despedir de forma disciplinaria a dos afiliados a la central anarco-sindical, así como a eliminar de la nómina de mayo el plus de mejora voluntaria que todos los trabajadores perciben desde el primer día que entran a trabajar.

Por si esto no fuera poco, la mercantil ha procedido a desplazar de sus centros de trabajo habitual a otros centros que permanecían cerrados y la empresa informó a representantes de CNT que pretende cerrar, a todos los trabajadores que han participado en las negociaciones y han denunciado incumplimientos del convenio.

La sección sindical aprovechó la movilización de la jornada de ayer para denunciar públicamente las prácticas antisindicales que los trabajadores organizados están sufriendo, señalando que la empresa anula la modificación sustancial de condiciones de trabajo a todos los trabajadores afiliados que abandonen  a la CNT y accedan voluntariamente a trabajar todos los domingos sin cobrar el plus que les corresponde por ello.

Ana Cabrera, delegada sindical de CNT recordó ayer que el sindicato ha interpuesto una demanda de conflicto colectivo ante los juzgados de Barcelona por incumplimiento del disfrute de vacaciones, en disponer de un calendario laboral que regule los horarios y no se produzcan excesos de jornada impagados y para que no se obligue a trabajar los domingos y festivos como si fuese jornada habitual.. Así mismo, señala que la negociación colectiva la rompió Laura Cariñana, representante de recursos humanos de Ale-Hop, al verse forzada por la inspección de trabajo y seguridad social de Barcelona a no obligar a trabajar forzosamente y sin cobrar a los afiliados de CNT.

Trabajadores de Ale-Hop explicaban ayer en la concentración de la tarde frente a una de las tiendas que hay en las Ramblas de la ciudad condal, “únicamente se cierran las tiendas tres días al año (1 y 6 de enero y 25 de diciembre), incumpliendo la normativa de apertura de establecimientos comerciales del Ayuntamiento de Barcelona y obligando a los trabajadores a trabajar más horas que las que marca el convenio”.

Durante la concentración de la tarde de ayer en las Ramblas se informó a vecinos, turistas y clientes de los abusos laborales que se están produciendo, solidarizándose la gran mayoría de ellos con los trabajadores y no entrando a comprar voluntariamente productos de la marca.

Trabajadores de la sección sindical hacen un llamamiento a la plantilla a movilizarse y perder el miedo que hay instaurado durante años, así como a exigir que se cumplan sus derechos laborales. Denunciaron la pasividad y complicidad del comité de empresa de UGT ante las ilegalidades en materia laboral que se han producido desde siempre, destacando que han impugnado las últimas elecciones sindicales por las irregularidades que se han producido en la elección de cargos y afirmaron que las movilizaciones van a ir aumentado de cara al verano, sin descartar una convocatoria de huelga que pueda dar solución al conflicto sindical.

Sector Hostelería y Comercio

CNT Barcelona

Copyleft (cc) 2011 | CNT Barcelona.