Et trobes aquí: Inici >> Acció Sindical >> SINDICAL | EUREST: vulneracions i repressió sindical

SINDICAL | EUREST: vulneracions i repressió sindical

Català:

Eurest: vulneracions i repressió sindical


Som treballadores d’un sector cada cop més precari gràcies a la complicitat de les administracions, som treballadores de Menjadors Socials de l’Ajuntament de Barcelona, organitzades dins la Secció sindical d’Eurest/Compass Group a la Confederació Nacional del Treball (CNT).

Eurest/Compass Group és una empresa d’hostaleria que dóna serveis a diferents centres: hospitals, residències, menjadors escolars, col·lectivitats, menjadors socials, etc.


Dins de la Secció sindical de CNT Barcelona estem presents a 6 centres: els Tanatoris del Grup Mémora de les Corts, Sant Gervasi, Sancho de Àvila i Collserola, i els Menjadors Socials de Navas i Paral·lel de l’Ajuntament de Barcelona.

Portem més de 6 anys com a secció sindical, veient com Eurest/Compass Group es dedica a explotar serveis socials bàsics, intentant extreure el màxim benefici dels menjadors socials i de qualsevol altre servei, encara que això passi per sobre dels drets i condicions d’usuàries i treballadores.


Un exemple que il·lustra molt bé el tipus de pràctiques empresarials d’Eurest i la importància de l’acció sindical és el que va passar el 2016. Llavors, el plec de condicions de l’Ajuntament no recollia un mínim d’hores per cada figura professional, i com era d’esperar, l’empresa aprofitava aquesta situació, deixant els menjadors amb una alta sobrecàrrega de feina. Després de setmanes de conflicte sindical, el juliol de 2016, l’empresa accedia a arribar a un acord amb la CNT, assumint les reivindicacions que com a secció demanàvem. Aquestes reivindicacions consistien bàsicament a augmentar la jornada de 7 treballadores del centre, cosa que permetia garantir que hi hagués sempre 3 persones a cuina. Aquestes reivindicacions van significar, doncs, una millora de condicions tant per a les treballadores com per a les persones que feien i fan ús del servei.


Doncs bé, poc abans del COVID-19 vam haver de tornar a obrir conflicte amb l’empresa, un dels principals motius: Eurest/Compass Group ha vulnerat acords sindicals. Acords com el de l’exemple anterior, fruit de l’organització de les treballadores i d’una sèrie de reivindicacions que responen, bàsicament, als nostres drets més bàsics i a una voluntat de millora de les condicions als centres de treball.


Aquest cop, l’empresa ha acomiadat a dues de les nostres companyes de Secció, treballadores de Tanatoris, en un clar cas de repressió sindical, doncs, a més de la seva pertinença a la secció, el setembre de 2019, després d’un altre conflicte sindical, havíem pactat amb l’empresa que ambdues treballadores s’incorporarien als centres de Tanatoris per ocupar vacants fixes.


Aquest cas de repressió sindical no és cap cas aïllat, la secció sindical neix el 2014 al Menjador Social de Navas, i amb la seva creació, Eurest/Compass Group, acomiada una de les cuineres que havia decidit unir-se al nostre projecte col·lectiu. Acomiadament, que gràcies a l’acció sindical, es va poder revertir: la treballadora va ser readmesa.


Amb tot plegat, estem parlant de què una empresa que vulnera sistemàticament els drets de les treballadores i reprimeix a aquelles que decideixen organitzar-se contra això, rep diners públics per gestionar menjadors socials. Durant el COVID-19, mentre les treballadores de menjadors donàvem la cara, l’empresa ens continuava (i continua) devent diversos conceptes econòmics amb relació a conveni i hores extra realitzades per substituir vacances i baixes d’altres companyes dels centres. Tot això, a més, sota contractes en frau de llei.


Estem parlant d’una empresa que incompleix el plec de condicions amb l’Ajuntament de forma reiterada. Recordem com, al febrer d’aquest any 2020, denunciàvem en aquest mateix medi la mort d’un usuari al menjador social de Paral·lel mentre només hi havia una educadora, quan el plec marca que han de ser dues. Des de la secció sindical havíem denunciat ja abans aquesta situació tant als nostres responsables de l’Ajuntament com de l’empresa, sense que es produís cap mena de sanció o seguiment a Eurest, ni llavors, ni tan sols després d’aquest fet tan greu.


Avui dia, l’empresa segueix sense cap sanció per totes les faltes que porta duent a terme des de fa anys, esperant, de fet, a què ara, durant el 2020, es renovi el contracte amb l’Ajuntament, un any més. Esperant, un cop més, que es trobarien amb el nostre silenci. Doncs bé, aquí ens tenen, visibilitzant el conflicte allà on faci falta, assenyalant els responsables directes de la precarietat: a menjadors socials, a col·lectivitats, i a tots aquells centres que sustenten a Eurest/Compass Group.


Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, el 29 de Juny vam enviar un burofax a l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), informant de la situació de les treballadores i de l’inici de conflicte sindical. Avui en dia, hem realitzat 3 accions davant l’IMSS, accions que continuaran, amb la contundència necessària, fins que les nostres companyes de Tanatoris no siguin readmeses. Fins que totes i cada una de les reivindicacions que afecten Tanatoris i Menjadors Socials, es resolguin.

La nostra millor arma: la solidaritat!

Castellà:

Eurest: vulneraciones y represión sindical

Somos trabajadoras de un sector cada vez más precario gracias a la complicidad de las administraciones, somos trabajadoras de Comedores Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, organizadas dentro de la Sección sindical Eurest/Compass Group de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).


Eurest/Compass Group es una empresa de hostelería que da servicios en diferentes centros: hospitales, residencias, comedores escolares, colectividades, comedores sociales, etc. Dentro de la Sección sindical de CNT Barcelona estamos presentes en 6 centros: los Tanatorios del Grupo Mémora de las Corts, Sant Gervasi, Sancho de Ávila y Collserola, y los Comedores Sociales de Navas y Paralelo del Ayuntamiento de Barcelona.


Llevamos más de 6 años como sección sindical, viendo cómo Eurest/Compass Group se dedica a explotar servicios sociales básicos, intentando extraer el máximo beneficio de comedores sociales y de cualquier otro servicio, aunque esto pase por encima de los derechos y condiciones de usuarias y trabajadoras.


Un ejemplo que ilustra muy bien el tipo de prácticas empresariales de Eurest y la importancia de la acción sindical es lo que pasó en 2016. Entonces, el pliego de condiciones del Ayuntamiento no recogía un mínimo de horas por cada figura profesional, y como era de esperar, la empresa aprovechaba esta situación, dejando los comedores con una alta sobrecarga de trabajo. Después de semanas de conflicto sindical, en julio de 2016, la empresa accedía a llegar a un acuerdo con la CNT, asumiendo las reivindicaciones que como sección exigíamos. Estas reivindicaciones consistían básicamente a aumentar la jornada de 7 trabajadoras del centro, cosa que permitía garantizar que hubiera siempre 3 personas a cocina. Estas reivindicaciones significaron, pues, una mejora de condiciones tanto para las trabajadoras como para las personas que hacían y hacen uso del servicio.


Pues bien, poco antes del COVID-19 tuvimos que volver a abrir conflicto con la empresa, uno de los principales motivos: Eurest/Compass Group ha vulnerado acuerdos sindicales. Acuerdos como el del ejemplo anterior, fruto de la organización de las trabajadoras y de una serie de reivindicaciones que responden, básicamente, a nuestros derechos más básicos y a una voluntad de mejora de las condiciones en los centros de trabajo.


Esta vez, la empresa ha despedido a dos de nuestras compañeras de Sección, trabajadoras de Tanatorios, en un claro caso de represión sindical, pues, además de su pertenencia a la sección, en septiembre de 2019, después de otro conflicto sindical, habíamos pactado con la empresa que ambas trabajadoras se incorporarían en los centros de Tanatorios para ocupar vacantes fijas.


Este caso de represión sindical no es ningún caso aislado, la sección sindical nace el 2014 en el Comedor Social de Navas, y con su creación, Eurest/Compass Group, despide una de las cocineras que había decidido unirse a nuestro proyecto colectivo. Despido, que gracias a la acción sindical, se pudo revertir: la trabajadora fue readmitida.


Con todo ello, estamos hablando de que una empresa que vulnera sistemáticamente los derechos de las trabajadoras y reprime a aquellas que deciden organizarse contra ello, recibe dinero público para gestionar comedores sociales. Durante el COVID-19, mientras las trabajadoras de comedores dábamos la cara en los servicios, la empresa nos continuaba (y continúa) debiendo varios conceptos económicos en relación a convenio y horas extra realizadas para sustituir vacaciones y bajas de otras compañeras en ambos centros. Todo esto, además, bajo contratos en fraude de ley.


Estamos hablando de una empresa que se dedica a incumplir el pliego de condiciones con el Ayuntamiento de forma reiterada. Recordamos como, en febrero de este año 2020, denunciábamos en este mismo medio la muerte de un usuario en el comedor social de Paralelo mientras solo había una educadora, cuando el pliego marca que tienen que ser dos. Desde la sección sindical habíamos denunciado ya antes esta situación tanto a nuestros responsables del Ayuntamiento como de la empresa, sin que se produjera ningún tipo de sanción o seguimiento a Eurest, ni entonces, ni siquiera después de este hecho tan grave.


Hoy en día, la empresa sigue sin ninguna sanción por todas las faltas que lleva llevando a cabo desde hace años, esperando, de hecho, a que ahora, durante el 2020, se renueve el contrato con el Ayuntamiento, un año más. Esperando, una vez más, que se encontrarían con nuestro silencio. Pues bien, aquí nos tienen, visibilizando el conflicto allí donde haga falta, señalando a los responsables directos de la precariedad: en comedores sociales, en colectividades, y en todos aquellos centros que sustentan a Eurest/Compass Group.


Por lo que respecta al Ayuntamiento de Barcelona, el 29 de Junio enviamos un burofax al Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), informando de la situación de las trabajadoras y del inicio de conflicto sindical. A día de hoy, hemos realizado 3 acciones ante el IMSS, acciones que continuarán, con la contundencia necesaria, hasta que nuestras compañeras de Tanatorios sean readmitidas. Hasta que todas y cada una de las reivindicaciones que afectan Tanatorios y Comedores Sociales, se resuelvan.

Nuestra mejor arma: la solidaridad!

Copyleft (cc) 2011 | CNT Barcelona.