Et trobes aquí: Inici >> Secció Sindical, Acció Sindical >> SINDICAL | La Secció CNT-ALS reclama restablir la línia 150 d’autobús en caps de setmana i festius per a treballadors del Castell de Montjuïc

SINDICAL | La Secció CNT-ALS reclama restablir la línia 150 d’autobús en caps de setmana i festius per a treballadors del Castell de Montjuïc

[CAT] Amb l’entrada de la fase 1 de desescalada a Barcelona, iniciada la primera setmana de juny, se’ns va informar de manera afanyada la decisió presa des del ICUB (Institut de Cultura de Barcelona, dependent de l’Ajuntament de Barcelona) de la imminent reobertura d’equipaments culturals, entre els quals es troba es Castell de Montjuïc. Al mateix temps, des del propi Ajuntament, es va proposar la creació de intineraris segurs, una mesura temporal per a descongestionar carrers i ampliar l’espai dels vianants en la via pública. Això suposa el tall de la circulació de vehicles en determinades vies i zones, entre les quals es troba tota la muntanya de Montjuïc. Amb motiu d’aquestes restriccions al trànsit, queda fora de servei -en caps de setmana i festius- la línia 150 d’autobús, que té com a origen Pl. Espanya i es Castell com a final. És a dir, és l’única línia d’autobús que recorre tota la muntanya i que la connecta amb la ciutat.

Aquestes decisions, nascudes de la descoordinació i improvisació entre els diferents ens i institucions locals, afecten de ple a les treballadores i treballadors de caps de setmana i festius per motius obvis. Principalment, cal tenir en compte que el transport públic és el principal mitjà que tenim la majoria de treballadores i treballadors del Castell per a arribar al nostre treball. La supressió de la línia d’autobús 150, sumat al fet que el Funicular de Montjuïc segueix fora de servei des que l’inici de l’estat d’alarma, ens deixa sense cap alternativa de transport per a arribar al nostre lloc de treball. No fa falta recordar que es Castell no es troba a la meitat de la ciutat, sinó en el cim de la muntanya, per la qual cosa considerem que pujar la muntanyes a peu és inacceptable.

Al llarg de la setmana passada, diversos treballadors ens hem queixat, a títol personal i des de la secció sindical CNT-ALS, a l’adreça del Castell i a diferents institucions implicades, com TMB o el Districte de Sants-Montjuïc, ja sigui mitjançant queixa escrita o per Twitter, perquè poguessin reconsiderar, rectificar o proposar alguna solució alternativa abans que d’arribés el cap de setmana. La respostes van ser missatges automatitzats de còpia i pega, i cap solució, encara admetent conèixer la situació com es veu en aquest tuit:

Resulta com menys surrealista que des d’un suposat govern municipal que hauria d’apostar per una mobilitat més ecològica es prioritzi el vehicle privat en detriment del transport públic, excloent a treballadors i ciutadania, especialment, a col·lectius amb necessitats de mobilitat especials.

Per tot això, demanem el restabliment immediat de la línia d’autobús 150 els caps de setmana i festius, encara que sigui un servei mínim o parcial amb variacions de recorregut, i sent compatible amb la mesura de itineraris segurs.

Arran de les nostres protestes, l’emissora local Sants 3 Ràdio es va fer ressò del problema, donant-nos l’oportunitat de realitzar una entrevista, en la qual el company i secretari general, Jordi Sobaihi, va expressar les nostres demandes. Es pot escoltar a partir del minut 32:50: https://www.ivoox.com/51902664

Al fil de l’entrevista, hem pogut saber que la gerent del districte, Sonia Frías, ha afirmat haver-se posat en contacte amb l’adreça de tots els equipaments culturals de Montjuïc per a assegurar-se que estaven preparats per a la reobertura. Vist el vist, que les treballadores i treballadors puguin arribar o no amb transport públic, i d’aquesta manera garantir el servei, no és raó de pes suficient que comprometi la reobertura.

La cosa no queda aquí. Davant la falta de solucions per part de les institucions, des de la direcció del Castell i l’empresa, ALS, que gestiona es Castell, va voler en un primer moment que dues companyes amb vehicle propi realitzessin un “acte de solidaritat” i fessin de xoferes o llançadores improvisades per a transportar a la resta de companys, traient així de la dificultat a l’empresa i posant-los en un compromís davant el risc que existeix en aquests dies de pandèmia de compartir cotxe. Gràcies a la negativa de les companyes a aquesta mena de xantatge, l’empresa s’ha vist obligada a contractar un servei de taxi, que fa de pegat per a aquesta circumstància.

Volem assenyalar que el tema del transport és una de les nostres principals demandes de la nostra taula reivindicativa. No sols perquè no ens queda una altra que dependre diàriament de la línia 150 i sofrir els seus inconvenients habituals com la falta de freqüència i regularitat de pas, les constants alteracions per carreres, fires i esdeveniments que es duen a terme en Montjuïc, l’amuntegament de turistes (com ja passa amb les línies que porten al Park Güell), sinó també per la celebració d’esdeveniments as Castell, molt habituals a l’estiu, que acaben a altes hores de la nit (Nits d’estiu, Vespres de juliol al Castell). Aquesta circumstància deixa a les treballadores i treballadors que acaben el torn sense transport assegurat, podent quedar-se tirats de nit a la muntanya, que recordem, és un lloc fosc, solitari i insegur on hi ha perill de sofrir un accident o actes d’assetjament i violència sexual.

Des de la secció sindical CNT-ALS, continuem reclamant en la nostra taula reivindicativa la incorporació d’un servei de transport permanent per als treballadors i treballadores o un plus de transport, en cas d’esdeveniments o un altre tipus de circumstàncies que ens deixin sense transport públic, ja que reiterem que els vehicles propis dels companys no són una opció.

– Secció sindical d’ALS al Castell de Montjuïc

[CAST] La sección CNT-ALS reclama restablecer la línea 150 de autobús en fines de semana y festivos para trabajadores del Castell de Montjuïc

Con la entrada de la fase 1 de desescalada en Barcelona, iniciada la primera semana de junio, se nos informó de manera apresurada la decisión tomada desde el ICUB (Institut de Cultura de Barcelona, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona) de la inminente reapertura de equipamientos culturales, entre los que se encuentra el Castell de Montjuïc. Al mismo tiempo, desde el propio Ayuntamiento, se propuso la creación de intineraris segurs, una medida temporal para descongestionar calles y ampliar el espacio de los peatones en la vía pública. Ello supone el corte de la circulación de vehículos en determinadas vías y zonas, entre las que se encuentra toda la montaña de Montjuïc. Con motivo de estas restricciones al tráfico, queda fuera de servicio -en fines de semana y festivos- la línea 150 de autobús, que tiene como origen Pl. España y el Castell como final. Es decir, es la única línea de autobús que recorre toda la montaña y que la conecta con la ciudad. 

Estas decisiones, nacidas de la descoordinación e improvisación entre los distintos entes e instituciones locales, afectan de pleno a las trabajadoras y trabajadores de fines de semana y festivos por motivos obvios. Principalmente, hay que tener en cuenta que el transporte público es el principal medio que tenemos la mayoría de trabajadoras y trabajadores del Castell para llegar a nuestro trabajo. La supresión de la línea de autobús 150, sumado a que el Funicular de Montjuïc sigue fuera de servicio desde que el inicio del estado de alarma, nos deja sin ninguna alternativa de transporte para llegar a nuestro puesto de trabajo. No hace falta recordar que el Castell no se encuentra en mitad de la ciudad, sino en la cima de la montaña, por lo que consideramos que subir la montañas a pie es inaceptable.

A lo largo de la semana pasada, varios trabajadores nos hemos quejado, a título personal y desde la sección sindical CNT-ALS, a la dirección del Castillo y a diferentes instituciones implicadas, como TMB o el Distrito de Sants-Montjuïc, ya sea mediante queja escrita o por Twitter, para que pudiesen reconsiderar, rectificar o proponer alguna solución alternativa antes que de llegase el fin de semana. La respuestas fueron mensajes automatizados de copia y pega, y ninguna solución, aún admitiendo conocer la situación como se ve en este tweet:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-1.png

Resulta cuanto menos surrealista que desde un supuesto gobierno municipal que debería apostar por una movilidad más ecológica se priorice el vehículo privado en detrimento del transporte público, excluyendo a trabajadores y ciudadanía, en especial, a colectivos con necesidades de movilidad especiales.

Por todo ello, pedimos el restablecimiento inmediato de la línea de autobús 150 los fines de semana y festivos, aunque sea un servicio mínimo o parcial con variaciones de recorrido, y siendo compatible con la medida de itineraris segurs.

A raíz de nuestras protestas, la emisora local Sants 3 Ràdio se hizo eco del problema, dándonos la oportunidad de realizar una entrevista, en la que el compañero y secretario general, Jordi Sobaihi, expresó nuestras demandas. Se puede escuchar a partir del minuto 32:50:  https://www.ivoox.com/51902664

Al hilo de la entrevista, hemos podido saber que la gerente del distrito, Sonia Frías, ha afirmado haberse puesto en contacto con la dirección de todos los equipamientos culturales de Montjuïc para asegurarse que estaban preparados para la reapertura. Visto lo visto, que las trabajadoras y trabajadores puedan llegar o no con transporte público, y de este modo garantizar el servicio, no es razón de peso suficiente que comprometa la reapertura.

La cosa no queda ahí. Ante la falta de soluciones por parte de las instituciones, desde la dirección del Castell y la empresa, ALS, que gestiona el Castell, quiso en un primer momento que dos compañeras con vehículo propio realizasen un “acto de solidaridad” e hicieran de choferes o lanzaderas improvisadas para transportar al resto de compañeros, sacando así del apuro a la empresa y poniéndoles en un compromiso ante el riesgo que existe en estos días de pandemia de compartir coche. Gracias a la negativa de las compañeras a este tipo de chantaje, la empresa se ha visto obligada a contratar un servicio de taxi, que hace de parche para esta circunstancia.

Queremos señalar que el tema del transporte es una de nuestras principales demandas de nuestra tabla reivindicativa. No solo porque no nos queda otra que depender diariamente de la línea 150 y sufrir sus inconvenientes habituales como la falta de frecuencia y regularidad de paso, las constantes alteraciones por carreras, ferias y eventos que se llevan a cabo en Montjuïc, el hacinamiento de turistas (como ya pasa con las líneas que llevan al Park Güell), sino también por la celebración de eventos en el Castell, muy habituales en verano, que terminan a altas horas de la noche (Nits d’estiu, Vespres de juliol al Castell). Esta circunstancia deja a las trabajadoras y trabajadores que acaban el turno sin transporte asegurado, pudiendo quedarse tirados de noche en la montaña, que recordemos, es un lugar oscuro, solitario e inseguro donde hay peligro de sufrir un accidente o actos de acoso y violencia sexual.

Desde la sección sindical CNT-ALS, seguimos reclamando en nuestra tabla reivindicativa la incorporación de un servicio de transporte permanente para los trabajadores y trabajadoras o un plus de transporte, en caso de eventos u otro tipo de circunstancias que nos dejen sin transporte público, ya que reiteramos que los vehículos propios de los compañeros no son una opción.

– Sección sindical de ALS en el Castillo de Montjuïc

Copyleft (cc) 2011 | CNT Barcelona.